Vastuullisuus

Välittäminen muodostaa perustan jokaiselle askeleelle toiminnassamme. Välitämme toisistamme, asiakkaistamme ja ympäristöstämme.

Mitä vastuullisuus merkitsee meille?

Vastuullisuus merkitsee meille ympäristöystävällisten ratkaisujen suunnittelun ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisen lisäksi ihmisten hyvinvoinnin edistämistä suunnittelun kautta. Uskomme, että hyvin suunnitelulla ympäristöllä ja tiloilla sekä vastuullisilla valinnoilla on positiivinen vaikutus ihmisten elämään.

Sosiaalinen vastuullisuus

Välitämme asiakkaistamme ja välitämme toisistamme. Asiakkaidemme tarpeet sekä osaava ja hyvinvoiva työyhteisö ovat toimintamme perusta.

Olemme sitoutuneet toiminnassamme sosiaaliseen vastuuseen ja se on vahva osa yrityskulttuuriamme. Uskomme, että vastuullisen toiminnan kautta voimme luoda työympäristön, jossa jokainen voi kokea olevansa osa merkityksellistä toimintaa. Meille on ensiarvoisen tärkeää henkilöstömme kokonaisvaltainen hyvinvointi ja haluamme, että henkilöstömme voi hyvin niin töissä kuin vapaa-ajalla. Tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuden kehittyä ammatillisesti ja tuemme työntekijöiden terveyttä sekä hyvinvointia. Arvostamme monimuotoisuutta ja erilaisia näkökulmia. Pyrimme luomaan avoimen ilmapiirin, jossa jokainen voi tuntea itsensä arvostetuksi ja kuulluksi.

Sosiaalinen vastuu tarkoittaa meille myös ympäristöystävällisten ratkaisujen suunnittelun ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisen lisäksi ihmisten hyvinvoinnin edistämistä suunnittelun kautta. Uskomme, että hyvin suunnitelulla ympäristöllä on positiivinen vaikutus ihmisten elämään. Haluamme suunnitella tiloja, jotka edistävät yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia.

 

Kunnioitamme sidosryhmiämme, asiakkaitamme sekä yhteistyökumppaneitamme. Uskomme, että osaava ja motivoitunut henkilöstö on avainasemassa laadukkaiden palveluiden tarjoamisessa asiakkaillemme.

Ympäristövastuullisuus

Välitämme ympäristöstämme. Ympäristölähtöisyys on tärkeä osa Lukkaroisen toimintaa, kehitämme jatkuvasti toimintatapojamme kohti yhä kestävämpiä ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

Sertifioitu ympäristöjärjestelmämme

Sertifioidun ympäristöjärjestelmän avulla hallitsemme oman toimintamme ympäristövaikutuksia ja integroimme ympäristöteeman kaikkeen toimintaamme. Ympäristöjärjestelmä kannustaa meitä ympäristötyön tavoitteellisuuteen, suunnitelmallisuuteen ja vaikuttavuuteen toimintamme eri osa-alueilla. Olemme tunnistaneet toiminnastamme ne osa-alueet, joilla on suurimmat ympäristövaikutukset ja siten suurin mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön positiivisesti.

Toimistomme aktiivinen ympäristöstudio kehittää ympäristöjärjestelmäämme toimien Lukkaroisen ympäristöosaamisen ytimenä. Studion jäsenet perehtyvät omaa vastuualuettaan koskevaan uusimpaan tietoon, jakavat sitä yrityksemme sisällä, sekä konsultoivat ja sparraavat projektien ympäristölähtöisen suunnittelun haasteissa.

Osana ympäristöjärjestelmää ympäristöstudio on laatinut suunnittelijoita projektityössä tukevan tietopaketin Opas ympäristölähtöiseen suunnitteluun. Muita keskeisiä ympäristöjärjestelmän osia ovat vuosittainen toimistomme hiilijalanjäljen laskenta ja päästövähennystoimenpiteiden suunnittelu.

Haluamme uudistaa kiinteistö- ja rakennusalaa kohti kestävää rakentamiskulttuuria, kiertotaloutta ja hiilineutraaliutta yhdessä asiakkaidemme ja alan muiden toimijoiden kanssa.

Ilmastotavoitteet

Kiinnitämme huomiota omien päästöjemme vähentämiseen, mutta tiedostamme, että arkkitehtitoimistona oma hiilijalanjälkemme on vain osa totuudesta. Todellinen mahdollisuutemme vaikuttaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyteen on suunnittelemiemme kohteiden kautta.

Vastaamme tulevaisuuden haasteisiin kasvattamalla suunnittelijoidemme osaamista kestävän ja vähähiilisen ympäristön suunnittelussa. Verkostoidumme alan toimijoiden kanssa ja jaamme tietoa yhteistyöverkostojen kautta. Näin tarjoamme asiakkaillemme palveluita ja ratkaisuja hiilineutraalin rakennetun ympäristön saavuttamiseksi.

 

Päästövähennystoimet ja niiden tulokset

• Olemme laatineet Green Building Councilin Building Life-hankkeen yhteydessä hiilineutraaliuden toimenpideohjelman, jossa on määritelty yrityksen tärkeimmät päästövähennystoimenpiteet ja aikataulutettu ne seuraaville vuosille

• Tavoitteenamme on hiilineutraaliuden toimenpideohjelmamme mukaisesti pienentää liikevaihtoon suhteutettuja päästöjämme vuosittain 10 %.

Vapaaehtoisten ilmastotekojen tukeminen ja niihin käytetyt yksiköt

• Vuodesta 2022 alkaen Lukkaroinen rahoittaa lisäisen hiilensidonnan tuottamista hankkimalla Green Carbonin hiilensidontayksiköitä omasta toiminnasta vuosittain syntyvien päästöjen verran.

• Green Carbonin tuottamissa hankkeissa kasvatetaan olemassa olevien metsien hiilensidontakykyä, jonka jälkeen ylimääräinen, metsien perusuran ylittävä hiilensidonta myydään vapaaehtoisilla hiilimarkkinoilla hiilensidontayksikköinä. Yksi hiilensidontayksikkö vastaa yhtä ilmakehästä sidottua hiilidioksiditonnia. Hankkeiden aikaansaama ylimääräinen hiilensidonta hillitsee ilmastonmuutosta ja edesauttaa Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

• Green Carbonin kotimaiset ilmastoyksiköt ovat suomalaisiin metsiin pohjautuvia ISO 14064-2 standardin mukaisia hiilinieluhankkeita. Luotettavuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi hankkeet on auditoinut ulkopuolinen taho (DNV GL).

Emoyhtiömme Solwers Oyj on sitoutunut edistämään liiketoimintaamme lähellä olevia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä yhteiskunnan siirtymistä kohti hiilineutraaliutta.

Lisätietoa konsernin ympäristövastuusta, sosiaalisesta vastuusta ja hyvästä hallintotavasta voit lukea Solwersin nettisivulta: https://solwers.com/fi/yhtio/vastuullisuus/

Jäsenyyksiä:

Green Builging Council

Helsingin Kiertotalousklusteri

Oulun Kiertotalousklusteri

Lukkaroisella on Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä ympäristösertifikaatti, joka todentaa ympäristöjärjestelmän.

Green Building Council FinlandRALA ympäristösertifiointiRALA laatusertifiointiRALA Pätevyys

Whistleblowing-ilmoituskanava

Lukkaroisen toiminta on vastuullista ja avointa. Haluamme varmistaa, että eettistä toimintaohjettamme noudatetaan ja rohkaisemme sinua ottamaan meihin yhteyttä mahdollisista huolenaiheista tai rikkomuksista.

Yhtiön sisäisesti ensisijaisena kontaktihenkilönä on oma esihenkilösi, asiakkaana tai muun sidosryhmän edustajana ota yhteyttä joko hankkeen yhteyshenkilöön, toimitusjohtajaan tai HR- ja asiakkuusjohtajaan. Jos et halua kertoa tietojasi avoimesti, voit ilmoittaa huolestasi anonyymina yhteydenotto- ja ilmoituskanavan avulla: WhistleB, Whistleblowing Centre.